Zamówienie publiczne nr F-241-2/19 - roboty budowlane

Zamówienie publiczne nr F-241-2/19 - remont pomieszczeń nr 023 i 024 w piwnicy oraz nr 1.2 na parterze budynku
Sądu Rejonowego w Krośnie przy ul. Wolności 3


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór formularza ofertowego

DOC - PDF

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

DOC - PDF

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

DOC - PDF

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór wykazu zrealizowanych robót budowlanych

DOC - PDF

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej

DOC - PDF

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy w sprawie zamówienia

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian dla: Zamówienie publiczne nr F-241-2/19 - roboty budowlane

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-09-03
Publikacja w dniu:
2019-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-08-28
Publikacja w dniu:
2019-08-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-08-14
Publikacja w dniu:
2019-08-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-08-14
Publikacja w dniu:
2019-08-14
Opis zmiany:
b/d